Nordenfjellske gren av slekten Blix

Hans Lauritsson BlixAge: 70 years15961666

Name
Hans Lauritsson Blix
Given names
Hans
Surname
Lauritsson Blix
Birth 1596 66

Note:

60.III.2. Hans Lauritsson Blix, født 1596 i Jemtland. Immatrikkulert ved København Universitet 2/7 (2/10 ?) 1617. Noen kilder oppgir 11/5 1615. Han fikk ved kongebrev av 10/3 1619 tillatelse til å bli kapellan hos sin far i Rødøn som gunstbevisning fordi hans far hadde vært trofast mot Norge under krigen. I 1622 ble han 26 år gammel utnevnt til sogneprest i Bodø, et av Nordlands største kall, så den kongelige gunst har han tydeligvis bevart. Han ble 1641 prost i Salten. Døde i 1666, gravlagt 4/7. Han var en av de rikeste og mest fremtredende prester i Nordland på 1600 tallet. Hans formue var etter nordnorske forhold meget stor. han drev et større fiske, eide 14 sjøhus og sjøboder ved Bodøsjøen. Han hadde flere jekter og lot rydde jekektsett der. På Hundholmen hadde han en større sjøbod. Der drev han en livlig handelsvirksomhet. Han forærte til Bodin kirke bl.a. en messinglysekrone med åtte armer og den altertavlen som er i kirken idag. Han lå også i feide med lensherren Pren von Ahnen om grensene mellom eiendommene. Gift med Ingeborg Svendsdatter født 1603, død 1688 i Bodø. Hun bodde som enke på Kvalnes (Kvalvik ?). Hun var muligens datter av Svend Anderssønn, fogd i Værdalen, senere borgermester i Trondheim, død 12/4 1627. Portrett av ektefellene henger i Bodin kirke. Hans portrett har påskriften: "Natus 1596. Ætalus 58. Denatus 1666". Hennes portrett ha påskriften "Ætalus 51". Da bildene er malt ca. 1654, må opplysningen om hans dødsår være påført siden. På kirkekegården finnes en nydelig utført og meget vel bevart gravstein med figurrelief av Hans Lauritssønn Blix med påfølgende underskrift: "Her hviler herr Hans Lauritson Blix Sogneherre til både gield och provist offver Salten lehn født och båren anno 1596 och i Herren hensoffvet saligen anno 1666" (Norsk kunsthistorie I side 366 og 381). Hans L. Blix har i kirkehusregnskapene fra 1652 i sitt segl en dobbelt slange på en stav. I Salten kirkeregnskapene fra 1658 har han et segl med en buktende slange i skjoldet, og på hjelmen en fugl med bokstavene H. L. B. Han hustru bekrefter riktigheten av inventarlisten for Bodø prestegård 17/8 1666 (folketellinger) "med sin salige mandtz sedvanlige segnete". Hustruen omtales i besiktighetsforretning av Inndyr hofviltgård 20/4 1684 som "hustru Ingeborrig Svendsdatter angående det av sønnesønnen Hans Hanssønn Blixencrone førte våpen et tøylet hestehode i skjold og hjelm". Man mener at dette våpen skriiver seg fra hans hustrus slekt. Vind etter hans ekteskap (N.S.H.II.102). Blixencrone hadde brukt samme våpen i mange år før han ble opptatt i adelstanden. Dette kan sees av Rentekammersets journalsaker fra 1693. Samme våpen er også brukt av hans faster, Alhed Hansdatters sønn løytnant Lars Mortenssønn Blix i Bergen, likeså av Blixencxrona fetter, Mentz Mogenssønn Blix i Jelsa 1730. Oberst Sten Blix førte et våpen i skjoldet en villmann en face med anvendt kølle i høyre hånd, og på hjelmen en halv villmann - profil med køllen omfattet med begge hender på høyre skulder. Man har ikke kunnet bringe på det rene fra hvilken slekt han har dette. Sten Blix's sønn, Johan Fredrik som døde som oberst i Elverum 1787, brukte også dette våpen. Embetet til Hans L. Blix omfatter Bodin, Skjerstad, Fauske, Folden og Saltdal. Kirkene betjentes av kapellaner som bodde på kirkestedet. Hans L. Blix førte en lang prosess med amtmannen om grensene for deres gårder. Der gikk en bekk mellom eiendommene og Petter Dass skriver: "Der ser jeg en prest og en adelig mann å være de nærmeste granner. Den ene velbyrdig, den annen vellærd, så ser man at Herren og Giedons sverd, seg litt med hinannen beblander". Hans L. Blix eide iflg. jordbok disse gårder: Fenes, Landego 2 vog, i Selnes 1 vog, i Hopen 1 pund og 12 mark, Seines 2 vog, Naurstad i Skjerstad 2 vog, 1 pund og 12 mark, Medby (Melby ?) 1 pund 12 mark, Halsen i Skjerstad 2 pund, Venset 1 vog 1 pund 12 mark, Hundholmen 1 pund, Kletang i Skjerstad 1 pund, Haug 1 pund 12 mark, Nord-Arnøy 1 pund 12 mark. Hertil kommer hva det tilfalt ham som arv etter avdøde Peder Smid's enke, nemlig 1 vog i Helligvær, 1 vog i Lyngvær, 1 vog på Hernes og 2 voger på Saltnes.

MarriageIngeborg SvendsdatterView this family
yes

Birth of a daughter
#1
Inger Hansdatter Blix
1625 (Age 29 years)

Note:

72.IV.1. Inger Hansdatter Blix, født 1625 i Bodø, død ca. 1655 i Hadsel. Gift med Mogens Pedersen Tellemann (eller Tilemann) født 1599, død 1664, sogneprest i Hadsel, prost i Lofoten og Vesterålen. Portretter av ektefellene malt 1647 henger i Hadsel kirke. Herr Mogens giftet seg senere (vissnok 3. gang) med Maren Pedersdatter Falch, født 1629, død 1709, og han ble derfor stedfar til Peter Don Dass. Maren Falch var gift 3 ganger. 1. med Petter Don Dass i 1746. 2. med Mogens Tellemann og 3. med Peder Christoffersen Broch 1670, fogd på Helgeland fra 1668 til sin død 1707, sønn av sorenskriver Chistoffer Hansen Tyenbo og Margrethe Broch.

Birth of a daughter
#2
Maren Hansdatter Blix
1627 (Age 31 years)

Note:

73.IV.2. Maren Hansdatter Blix, født 1627 i Bodø, død 1688 i Hadsel. Gift med Jens Bloch, født 29/9 1625, død i Hadsel 31/5 1691, sogneprest i Hadsel, prost i Lofoten og vesterålen. portretter henger i Hadsel Kirke.

Birth of a son
#3
Mogens Hanssønn Blix
1628 (Age 32 years)

Note:

74.IV.3. Magister Mogens (Mons) Hanssønn Blix født 1628 i Bodø, død 1663 i Spa i Holland. Beretningen om Mogens H. B. er iflg. Henning Sollie i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind III. Han dimmiterte fra Trondheims katedralskole 25/2 1647 og ble immatrikulert ved København universitet 2/6 1648, magister 29/5 1655. Etter en lengere prosess med konrektor Jens Bredal, brorsønn av biskop Erik Bredal, om ansettelsen av korektoratet ved Trondheims katedralskole, ble han 1655 utnevnt til dette embetet. I 1657 ble han resid. kapellan til Vår Frues kirke i Trondheim og året etter resid. kapellan til domkirken s.st. han døde få år etter da han foretok den foran nevnte reise til Spa for sin helbreds skyld, Skiftet ble holdt 6. eller 11/8 i Trondheim. Gift 28/9 1658 i Trondheim domkirke med Gidsken Mentsdatter Darre (hennes 1. mann), født 27/7 1643 og døde 13/3 1725 i Valle, datter av sogneprest til domkirken i Trondheim Ments Christoffersen Darre og Maren Pedersdatter Schjelderup. Etter Mag. Mogens død ektet hun i 1664 Niels Pederssønn Riberg, født 1628, død 1712, resid. kapellan til domkirken, senere sogneprest i Undal. Se 40.IX. Erlandsens beretning og forstander J. Hornemann hevder samme oppfatning i sine stamtavler, bind II.

Birth of a daughter
#4
Ellen Hansdatter Blix

Note:

78.IV.7. Ellen Hansdatter Blix. Gift 1. gang med Oluf Laurits Wangberg, sogneprest i Saltdal hvor han døde 1671, bodde på Fiskevåg. Gift 2. med ettermannen i embetet, Christen Tallakssønn Lind, død 22/1 1682 (han hadde først vært gift med Bodil Clausdatter). Gift 3. med Knut Larssønn Rist, sogneprest i Saltdalen fra 18/3 1682 til 1727. Det har også vært hevdet at Ellens 3. ekteskap var med Jens Jørgensen Feltzow, fogd i Salten. Sønn av Ellen og Oluf Wangberg var Anders Wangberg. Hans enke Johanne Marie, datter av salig fru Guren Schønnebøl og Christen Jenssønn Munkegaard, kvitterer 16/7 1725 for tilbakebetaling av de avgifter som er beregnet for de adelige sædegårder Bertnes i Bodin og Skånland i Steigen ved skiftet etter Laugmann Schønnebøl anno 1711 (fogdregnskaper for Salten). I en dom i sak mot Christen (Christian) Wangberg for lag(manns)retten 3/7 1617 er det avgjort at Christen (Christian) er rette odelsbåren til denne gården etter hans avdøde farmor Ellen Hansdatter Blix. Christen (Christian) Wangberg's far var Anders Wangberg, og hans mors brødre Erik og Svend Hanssønn Blix var tilstede på skiftet etter Ellen Blix. I jordbok fra 1661 er jordgodset til Hans Lauritssønn Blix oppregnet.

Birth of a daughter
#5
Alhed Hansdatter Blix

Note:

79.IV.8. Alhed Hansdatter Blix, født.... død 1719 i Steigen. Gift med Morten Johanssønn, kapellan i Bodø og i Hamarøy, ble 1677 sogneprest til Værøy. Han druknet i Moskenesstrømmen 1684. Enken drog bort med barna og døde i Steigen.

Death of a fatherLaurits Mogensson Blix
December 7, 1629 (Age 33 years)

Death of a motherGullog Mogensdatter
December 7, 1629 (Age 33 years)

Death of a half-brotherMogens Lauritsson Blix
December 26, 1629 (Age 33 years)

Birth of a son
#6
Hans Hanssønn Blix
1631 (Age 35 years)

Note:

75.IV.4. Hans Hanssønn Blix, født 1631 i Bodø, død 1677 i Manger i Nordhordland hvor han ble sogneprest i 1667. Først kapellan i Gildeskål, så kapellan hos sin far i Bodø 1654/66 og bodde på Hernes (Bodin). Gift med Kirsten Stephensdatter Soop (Sophius) født i Gildeskål (1661), død i Manger 1677 (1680). Hun var datter av Stephen (Stephan?) Hanssønn Soop (Sophius), sogneprest i Gildeskål, død 1598 i Bodø og hustru Sara Lorentzdatter Krabbe, student i 1618, dimmitert fra akademiet 1621 med berømmelig vitnesbyrd, ble sogneprest i Gildeskål 19/1 1622 og ordinert 20/3 s.å. Til denne reisen til Trondheim tilstod almuen ham på tinget 3/7 1622 6 mark fisk av hver mann i sognet. Død 1675. Han var en velstående og virksom mann. I hans siste leveår var han så svak at han måtte preke sittende på en stol foran alteret og stod ved introduksjonen på kne på en skammel. Han var sønn av Hans Olufssønn Soop, sogneprest i Bodø 1695. død 31/10 1621. Hans hustru Sara var født i Stangvik, Nord Møre 12/1 1607, død i Gildeskål før 1675, datter av Laurits Nilssønn Krabbe, sogneprest i Stangvik, død 15. Juli 1619.

Birth of a daughter
#7
Ingeborg Hansdatter Blix
1632 (Age 36 years)

Note:

76.IV.5. Ingeborg Hansdatter Blix, født 1632 i Bodø, død 5/2 1714 i Steigen. Gift 1650 med Hertvig Arnesønn, født 1611, cand.theol. 1639, kapellan 1639, sogneprest i Steigen 1641 og prost i Salten, død 24/5 1691 i Steigen, sønn av sogneprest Arne Olufssønn, Steigen, død 1640.

Birth of a son
#8
Laurits Hanssønn Blix
1633 (Age 37 years)

Note:

77.IV.6. Laurits (Lars) Hanssønn Blix, født 1633 i Bodø, død 1717 i Steigen. Lensmann i Bodø 1675-1701 og bodde på Seivåg. Fra 1701 handelsmann på Indre Hernes i Bodin. Gift med Catrine Moltzow, datter av Jochum Moltzow, født ca. 1644, død 1726. I folketellingene av 1700 tittuleres han som barberer, feltskjær. Det finnes et privilege brev av 2/9 1674 hvor han får enerett til å være barberer (cirurgus) i Nordlanandene. Jochum Moltzow var den første "lege" i Nordland. han var kanskje tysker av fødsel og rimelig kommet til Bergen og kanskje engasjert av Preben von Ahnen eller av lagmannen. Hans navn forekommer først 1677, bodde på gården Løp i Bodin, hvor han brukte 3 vog. I 1701 eide han og bebodde 4 vog i Indre Hernes i Bodin, som var hans kones, Tidichen Nielsdatter Lindschow, odel. Siden kom han til å eie 32 1/2 vog i Bodø, Fauske, Saltdal og Misvær. Hans etterslekt bodde ennå på 1800 tallet bl.a. på gården Mohus i Skjerstad. I skiftet etter Jochum Moltzow 28/8 1726 var boets formue 841 riksdaler, 40 skilling, hvorav jordegods 642 riksdaler. Boet eide 27 storfe, 14 geiter og 38 sauer og 3 hester. Gjelden var 134 riksdaler.

Death of a half-brotherErik Lauritsson Blix
April 29, 1633 (Age 37 years)

Death of a half-brotherSalomon Lauritsson Blix
1638 (Age 42 years)

Birth of a son
#9
Svend Hanssønn Blix
1640 (Age 44 years)

Note:

80.IV.9. Svend Hanssønn Blix, født 1640 i Bodø, død 1723 i Gildeskål, skipper og gårdbr., skifte 14/5 1723. Han bodde på gården Øvre For, Forstranda i Gildeskål. Han skal også ha bodd på Valle i Gildeskål eller på Valle i Meløy, skjønt det siste er tvilsomt. Gift 1. gang 1670 1675 med Birgitte Sophie Michelsdatter, død 1683, visstnok datter av Michel Jenssønn Snog, født i Vega, død 1715 (1716 ?), sogneprest i Vega, senere ved Bergen Nykirke, sønn av Jens Michelssønn Snog, sogneprest og prost i Vega, død 1688. Gift 2. gang 1682 med Magdalene Nilsdatter Høstmark, født 1660, død 1742, datter av Nils Jonssønn Høstmark og Karen Olufsdatter Humble. I disse ekteskap hadde han 11 barn. Stor etterslekt i Nordland og i Trøndelag og flere andre steder.

Birth of a son
#10
Erik Hanssønn Blix
March 26, 1647 (Age 51 years)

Note:

81.IV.10. Erik Hanssønn Blix, født 26/3 1647 i Bodø, student 18/7 1667, ble fogd i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde på gården Mjønes i Salten, hvor han døde 1720, begr. 26/7. Gift med Regina Meyer. I fogdregnskapene for Salten 1715/1716 finnes det en selvangivelse for Erik H. Blix datert 12/4 1720 hvor hustruens navn er Regina Meyer. Men det heter om Erik H. Blix at han først var gift med Regina von Hitziger og at han fikk bevilling til ekteskap med henne uten forlovelse og lysning.

Death of a daughterInger Hansdatter Blix
about 1655 (Age 59 years)

Death of a sonMogens Hanssønn Blix
1663 (Age 67 years)

Death 1666 (Age 70 years)

Burial July 4, 1666 (Age 70 years)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
brother
brother
elder sister
14 years
himself
Father’s family with Kirsten Eriksdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-brother
4 years
half-brother
half-brother
half-sister
half-sister
half-sister
half-brother
Family with Ingeborg Svendsdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
daughter
3 years
daughter
2 years
son
4 years
son
2 years
daughter
2 years
son
daughter
daughter
son
7 years
son

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 60.III.2.
BlixBok

Type: Document

Birth

60.III.2. Hans Lauritsson Blix, født 1596 i Jemtland. Immatrikkulert ved København Universitet 2/7 (2/10 ?) 1617. Noen kilder oppgir 11/5 1615. Han fikk ved kongebrev av 10/3 1619 tillatelse til å bli kapellan hos sin far i Rødøn som gunstbevisning fordi hans far hadde vært trofast mot Norge under krigen. I 1622 ble han 26 år gammel utnevnt til sogneprest i Bodø, et av Nordlands største kall, så den kongelige gunst har han tydeligvis bevart. Han ble 1641 prost i Salten. Døde i 1666, gravlagt 4/7. Han var en av de rikeste og mest fremtredende prester i Nordland på 1600 tallet. Hans formue var etter nordnorske forhold meget stor. han drev et større fiske, eide 14 sjøhus og sjøboder ved Bodøsjøen. Han hadde flere jekter og lot rydde jekektsett der. På Hundholmen hadde han en større sjøbod. Der drev han en livlig handelsvirksomhet. Han forærte til Bodin kirke bl.a. en messinglysekrone med åtte armer og den altertavlen som er i kirken idag. Han lå også i feide med lensherren Pren von Ahnen om grensene mellom eiendommene. Gift med Ingeborg Svendsdatter født 1603, død 1688 i Bodø. Hun bodde som enke på Kvalnes (Kvalvik ?). Hun var muligens datter av Svend Anderssønn, fogd i Værdalen, senere borgermester i Trondheim, død 12/4 1627. Portrett av ektefellene henger i Bodin kirke. Hans portrett har påskriften: "Natus 1596. Ætalus 58. Denatus 1666". Hennes portrett ha påskriften "Ætalus 51". Da bildene er malt ca. 1654, må opplysningen om hans dødsår være påført siden. På kirkekegården finnes en nydelig utført og meget vel bevart gravstein med figurrelief av Hans Lauritssønn Blix med påfølgende underskrift: "Her hviler herr Hans Lauritson Blix Sogneherre til både gield och provist offver Salten lehn født och båren anno 1596 och i Herren hensoffvet saligen anno 1666" (Norsk kunsthistorie I side 366 og 381). Hans L. Blix har i kirkehusregnskapene fra 1652 i sitt segl en dobbelt slange på en stav. I Salten kirkeregnskapene fra 1658 har han et segl med en buktende slange i skjoldet, og på hjelmen en fugl med bokstavene H. L. B. Han hustru bekrefter riktigheten av inventarlisten for Bodø prestegård 17/8 1666 (folketellinger) "med sin salige mandtz sedvanlige segnete". Hustruen omtales i besiktighetsforretning av Inndyr hofviltgård 20/4 1684 som "hustru Ingeborrig Svendsdatter angående det av sønnesønnen Hans Hanssønn Blixencrone førte våpen et tøylet hestehode i skjold og hjelm". Man mener at dette våpen skriiver seg fra hans hustrus slekt. Vind etter hans ekteskap (N.S.H.II.102). Blixencrone hadde brukt samme våpen i mange år før han ble opptatt i adelstanden. Dette kan sees av Rentekammersets journalsaker fra 1693. Samme våpen er også brukt av hans faster, Alhed Hansdatters sønn løytnant Lars Mortenssønn Blix i Bergen, likeså av Blixencxrona fetter, Mentz Mogenssønn Blix i Jelsa 1730. Oberst Sten Blix førte et våpen i skjoldet en villmann en face med anvendt kølle i høyre hånd, og på hjelmen en halv villmann - profil med køllen omfattet med begge hender på høyre skulder. Man har ikke kunnet bringe på det rene fra hvilken slekt han har dette. Sten Blix's sønn, Johan Fredrik som døde som oberst i Elverum 1787, brukte også dette våpen. Embetet til Hans L. Blix omfatter Bodin, Skjerstad, Fauske, Folden og Saltdal. Kirkene betjentes av kapellaner som bodde på kirkestedet. Hans L. Blix førte en lang prosess med amtmannen om grensene for deres gårder. Der gikk en bekk mellom eiendommene og Petter Dass skriver: "Der ser jeg en prest og en adelig mann å være de nærmeste granner. Den ene velbyrdig, den annen vellærd, så ser man at Herren og Giedons sverd, seg litt med hinannen beblander". Hans L. Blix eide iflg. jordbok disse gårder: Fenes, Landego 2 vog, i Selnes 1 vog, i Hopen 1 pund og 12 mark, Seines 2 vog, Naurstad i Skjerstad 2 vog, 1 pund og 12 mark, Medby (Melby ?) 1 pund 12 mark, Halsen i Skjerstad 2 pund, Venset 1 vog 1 pund 12 mark, Hundholmen 1 pund, Kletang i Skjerstad 1 pund, Haug 1 pund 12 mark, Nord-Arnøy 1 pund 12 mark. Hertil kommer hva det tilfalt ham som arv etter avdøde Peder Smid's enke, nemlig 1 vog i Helligvær, 1 vog i Lyngvær, 1 vog på Hernes og 2 voger på Saltnes.